โครงสร้างหน่วยงาน

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะกรรมการบริหารสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะผู้บริหารสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่