บุคลากร

นายสุรักษ์ อุดมสม

นายสุรักษ์ อุดมสม

นักวิจัย
ดร. พรสวาท ใบพายวาสน์

ดร. พรสวาท ใบพายวาสน์

นักวิจัย
D.Eng. (Bio Engineering),
Chung-Ang University, Korea