บุคลากร

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

Ph.D. Electrical Engineering, University of Missouri-Columbia, USA
รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

Ph.D. Computer Engineering and Computer Science, University of Missouri-Columbia
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

Ph.D. Biotechnology, Chiang Mai University
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว

ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว

Ph.D. Biomedical Engineering, University of Pittsburgh, USA
ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา 

ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา 

Ph.D. Biomedical Engineering, Case Western Reserve University, Cleveland, USA
ดร.ภาธินันท์ แพ่งนคร

ดร.ภาธินันท์ แพ่งนคร

Ph.D. Inorganic Chem, Oxford University
Biomedical Engineering Institute
อ.ดร. ชวัล มนัสพล

อ.ดร. ชวัล มนัสพล

Ph.D. (Biomedical Engineering)
Mahidol University, Thailand
ผศ.ดร.สมชาย พัฒนา

ผศ.ดร.สมชาย พัฒนา

Ph.D. Mechanical Engineering, Montpellier Université II, France
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

Ph.D. (Physiology and Biophysics – Cardiac Electrophysiology), University of Alabama at Birmingham, USA
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

Dip. Rehabilitation Medicine, The Medical Council of Thailand
ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล

ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล

Ph.D. Mechanical Engineering, University of Tsukuba, Japan
ศ.นพ.ธีระ ทองสง

ศ.นพ.ธีระ ทองสง

Dip. Obstetrics and Gynecology, The Medical Council of Thailand
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

Ph.D. Industrial Engineering, Asian Institute of Technology
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

Ph.D.Informatique, Universite d’Evry, France
รศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

รศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

Ph.D.Electrical Engineering, University of Pennsylvania, USA
รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร

Ph.D. Mechanical Engineering, Vanderbilt University, USA
รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

Ph.D. Physics, Chiang Mai University
รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์

รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์

Ph.D.Biotechnology, The University of New South Wales, Australia
รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

Ph.D. Industrial Engineering, Oregon State University, USA
รศ.ดร.ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์

รศ.ดร.ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์

Ph.D. Computer Science, University of New England, Australia
รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย

รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย

Dr.arg. Molecular Genetics, University of Bonn, Germany
รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล

รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล

Ph.D. Haematology, University of London, UK
รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา

Dip. (Ophthalmology), The Medical Council of Thailand
รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย

รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย

D.Eng. Mechanical Engineering, Chiang Mai University
ผศ.ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช

ผศ.ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช

Ph.D. Oral and Maxillofacial Radiology, Academic Center for Dentistry Amsterdam, The Netherlands

รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร

รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร

Fellow in tumor surgery, USA
ผศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ

ผศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ

Ph.D. Mechanical Engineering, Mahidol University
ผศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์

ผศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์

Ph.D. Materials Engineering, Hiroshima Kokusai Gaguin University, Japan
ผศ.ดร.พีรพรรณ โปธาเจริญ

ผศ.ดร.พีรพรรณ โปธาเจริญ

Ph.D. Biochemistry, Chiang Mai University
รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ

Ph.D. Electrical Engineering, Chiang Mai Universityผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร

ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร

Ph.D. Mechanical Engineering, University of Colorado at Boulder, USA
รศ.ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง

รศ.ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง

Ph.D. Electrical Engineering, University of Cambridge, UK
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์

Ph.D. Mechanical Engineering, University of California, Riverside, USA
ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์

ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์

Ph.D. Nanobiotechnology & Cell Engineering, Glasgow University, UK
ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว

ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว

Ph.D. Industrial Engineering, Purdue University, USA
Asst. Prof. Dr.James Moran

Asst. Prof. Dr.James Moran

Ph.D. Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA
ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ

ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ

Ph.D. Biomedical Sciences, University of Aberdeen, Scotland, UK
รศ.ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์

รศ.ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์

Ph.D. (Physical Electronics), Tokyo Institute of Technology, Japan
ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

D.Eng. Integrated Science and Engineering, Ritsumeikan University, Japan
ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล

ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล

Ph.D. Mechanical and Mechatronic Engineering, The University of Sydney, Australia
ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์

ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์

Ph.D. Biochemistry, Chiang Mai University
รศ.ดร. สราวุธ คำปวน

รศ.ดร. สราวุธ คำปวน

Ph.D. (Cardiovascular Medicine)
King's College London,UK
รศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร

รศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร

Ph.D. Physiology and Biophysics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล

ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล

Ph.D. Biomaterials, University of Sydney, Australia
ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี

ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี

Ph.D. Biochemistry, Chiang Mai University
สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร

สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร

Ph.D. Veterinary Biosciences, College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, USA
ผศ.ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ

ผศ.ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ

Ph.D. Electrical Engineering, Texas A&M University, College Station, TX, USA
รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง

รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง

Dr.P.H. Health Education and Health Promotion, Faculty of Public Health, Mahidol University
ผศ.ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช

ผศ.ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช

Ph.D. Informatique, Universite d’Evry, France
ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

Ph.D. Polymer Physics, University of Leeds, UK
ผศ.ดร.นพ.สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

ผศ.ดร.นพ.สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

Ph.D. (Biomedical Engineering), Queensland University of Technology, Australia
อ.ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ

อ.ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ

Ph.D. (Materials Science and Engineering), Northwestern University, Evanston, USA