การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อังคาร 7 สิงหาคม 2561 14:45 น.

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
ซึ่งเป็นการพบปะครั้งแรกระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียน


รูปภาพ