สมัครได้แล้ววันนี้! ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

ศุกร์ 10 กันยายน 2564 13:43 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564
ที่ https://cmu.to/admission

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 053-942083 ต่อ 0
Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University
อีเมล: bmei@cmu.ac.th


รูปภาพ