ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 11:51 น.

ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นไปตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็น
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานให้ยึดถือ จึงกำหนดแนวทางให้
ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส่
ผู้รับบริการและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้อย่าง
สะดวกผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงให้ข้อมูลในการดำเนินการ/การให้บริการของสถาบันฯ แก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันฯ และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
2. ด้านความพร้อมรับผิด
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 1) จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2) จริยธรรมต่อ
หน่วยงาน 3) จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4) จริยธรรมต่อนักศึกษาผู้รับบริการ
ประชาชนและสังคม และ 5) จริยธรรมของคณาจารย์
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต
5. ด้านคุณธรรมในการทำงาน
ส่งเสริมกระบวนการทำงานและผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน
หรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการให้บริการ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นปัจจุบัน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ไฟล์แนบ
รูปภาพ