เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 13:25 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

** สามารถดำเนินการสมัครเรียนได้ทุกช่วงเวลา **

ขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
• Medical Signal and Image Processing
• Cell and Tissue Engineering
• Bioinformatics
• Biomaterials
• Biomechanics
• Bioinstrumentation
• 3D Printing Technology
• Medical Data Analysis

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
• หลักสูตร แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ที่มีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
2. ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.25 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยา ศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือเทียบเท่าที่ได้ผลดีเป็น พิเศษ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

• หลักสูตร แบบ 2.1 (เรียนกระบวนวิชา 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่าที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ และ/หรือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครได้ที่...
โทรศัพท์ 053-942083-4, 061-8024443
อีเมล bmei@cmu.ac.th


ไฟล์แนบ
รูปภาพ