ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหู

พุธ 15 มกราคม 2563 13:26 น.

ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จากห้องวิจัยปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory: CI Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Institute) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
บทความ Person Identification from Ear Images Using Convolution Neural Networks โดย รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล นายณัชพล เพทายเทียมทอง นายพศวัฒน์ ชื่นเพชร และ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน เป็นงานวิจัยที่นำเสนอวิธีการใหม่ในโลกของ A.I. เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคลจากภาพใบหู เพื่อลดปัญหาการปลอมตัวในการระบุตัวบุคคลโดยอาศัยภาพใบหน้า โดยในปัจจุบันทีมวิจัยนี้ได้ดำเนินการสร้างระบบ A.I. ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ กองทัพ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ฯลฯ ครอบคลุมปัญหาด้าน Big data, Data mining, Data prediction, Pattern analysis ฯลฯ


รูปภาพ