AcroEdge Co., Ltd และ RDMM Promotion Center, Public Foundation of Kansai Research Institute เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

อังคาร 22 ตุลาคม 2562 08:51 น.

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะผู้ติดตามจาก AcroEdge Co., Ltd และ RDMM Promotion Center, Public Foundation of Kansai Research Institute ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันในอนาคต


รูปภาพ