ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ศุกร์ 13 กันยายน 2562 15:11 น.

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงาน 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยร่วมจัดนิทรรศการเสนอผลงาน 3D Bioprinting Technology รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถติดต่อผ่านทาง email: bmei@cmu.ac.th หรือโทร 053-942083-4 สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://bmei.cmu.ac.th/degrees.php


รูปภาพ