บรรยายพิเศษ " AI makes BI more useful "

จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 14:52 น.

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศอันคึกคักและได้รับการตอบรับอย่างมากจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ กับการบรรยายพิเศษ จากรองศาสตราจารย์ ดร. Kwah Chee Keong จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ “ AI makes BI more useful “ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ตึก RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานได้ให้ความรู้และนำเสนองานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ Artificial Intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ Big Data ของข้อมูลทางชีวสารสนเทศน์ (Bioinformatics) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทิศทางการใช้งานในอนาคตร่วมกัน


รูปภาพ