หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

ชื่อหลักสูตร (ย่อ): ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

• คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
◦ หลักสูตร แบบ 1.1
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองว่ามีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าปริญญาโท ที่มีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
3. ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.25 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือเทียบเท่าที่ได้ผลดีเป็นพิเศษ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
4. มีผลสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

◦ หลักสูตร แบบ 2.1
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองว่ามีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าปริญญาโท ที่มีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ และ/หรือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

◦ หลักสูตร แบบ 2.2
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เห็นชอบ มีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีผลการเรียนดีมาก มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
3. ในกรณีที่มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือเทียบเท่าที่ได้ผลดี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
4. มีผลสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

• โครงสร้างหลักสูตร
◦ หลักสูตรแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
ก. ปริญญานิพนธ์
900898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และ เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสถาบันและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษายังขาดพื้นฐานวิชาการบางด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องเข้าเรียนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้


◦ หลักสูตร แบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ -ไม่มี-
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาเลือกใดก็ได้ ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเลือกได้จาก กระบวนวิชาดังต่อไปนี้
900711 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900712 อัลกอริทึมทางพันธุกรรม 3 หน่วยกิต
900713 การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ 3 หน่วยกิต
900714 ความฉลาดเชิงคำนวณสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900715 การสร้างภาพทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900716 การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพทางชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900721 ชีวกลศาสตร์ของไหล 3 หน่วยกิต
900722 ชีวกลศาสตร์ของแข็ง 3 หน่วยกิต
900723 เครื่องมือทางชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900724 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของระบบ กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 3 หน่วยกิต
900725 กลศาสตร์ของกระดูก 3 หน่วยกิต
900726 วิธีการทางไฟไนท์อีลีเมนท์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900727 ชีวเชิงกลของระบบเส้นเลือดหัวใจ 3 หน่วยกิต
900731 กลศาสตร์ของหัวใจ 3 หน่วยกิต
900732 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมการปลูกสร้างเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900733 ชีววิทยาระดับเซลล์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900741 ชีววัสดุสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900742 เซนเซอร์ชีวภาพสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900743 นาโนเทคโนโลยีสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900744 วัสดุเลียนชีวภาพ 3 หน่วยกิต
900745 ระบบควบคุมการปลดปล่อยและนำส่งยา 3 หน่วยกิต
900789 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900792 หัวข้อเลือกสรรทางภาพทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900793 หัวข้อเลือกสรรทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900794 หัวข้อเลือกสรรทางชีวกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900795 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวภาพระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900796 หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900889 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 3 หน่วยกิต
900891 หัวข้อเลือกสรรทางภาพทางการแพทย์ 1 3 หน่วยกิต
900892 หัวข้อเลือกสรรทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
900893 หัวข้อเลือกสรรทางชีวกลศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
900894 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวภาพระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 1 3 หน่วยกิต
900895 หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ โดยที่ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาฯ โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาฯ ได้ และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในกระบวนวิชาเลือกของสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี)
กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข. ปริญญานิพนธ์
900899 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, หรือ Web of Science และ เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสถาบันและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้


◦ หลักสูตร แบบ 2.2 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กระบวนวิชาบังคับปรับฐาน
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
900704 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4 หน่วยกิต
900705 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์เบื้องต้น 2 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
900701 พื้นฐานวิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6 หน่วยกิต
กระบวนวิชาบังคับทั่วไป
900702 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900801 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 หน่วยกิต
900703 สรีรวิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900791 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาเลือกใดก็ได้ ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเลือกได้จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้
900711 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900712 อัลกอริทึมทางพันธุกรรม 3 หน่วยกิต
900713 การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ 3 หน่วยกิต
900714 ความฉลาดเชิงคำนวณสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900715 การสร้างภาพทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900716 การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพทางชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900721 ชีวกลศาสตร์ของไหล 3 หน่วยกิต
900722 ชีวกลศาสตร์ของแข็ง 3 หน่วยกิต
900723 เครื่องมือทางชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900724 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก 3 หน่วยกิต
900725 กลศาสตร์ของกระดูก 3 หน่วยกิต
900726 วิธีการทางไฟไนท์อีลีเมนท์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900727 ชีวเชิงกลของระบบเส้นเลือดหัวใจ 3 หน่วยกิต
900731 กลศาสตร์ของหัวใจ 3 หน่วยกิต
900732 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมการปลูกสร้างเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900733 ชีววิทยาระดับเซลล์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900741 ชีววัสดุสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900742 เซนเซอร์ชีวภาพสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900743 นาโนเทคโนโลยีสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900744 วัสดุเลียนชีวภาพ 3 หน่วยกิต
900745 ระบบควบคุมการปลดปล่อยและนำส่งยา 3 หน่วยกิต
900789 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900792 หัวข้อเลือกสรรทางภาพทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900793 หัวข้อเลือกสรรทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900794 หัวข้อเลือกสรรทางชีวกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900795 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวภาพระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900796 หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900889 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 3 หน่วยกิต
900891 หัวข้อเลือกสรรทางภาพทางการแพทย์ 1 3 หน่วยกิต
900892 หัวข้อเลือกสรรทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
900893 หัวข้อเลือกสรรทางชีวกลศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
900894 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวภาพระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 1 3 หน่วยกิต
900895 หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ โดยที่ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาฯ โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาฯ ได้ และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในกระบวนวิชาเลือกของสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเนื้อเยื่อ 1
และเนื้อเยื่อ 11.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาฯ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข. ปริญญานิพนธ์
900898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และ เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสถาบันและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้

ไฟล์แนบ: Doctor of Philosophy Program in Biomedical Engineering.pdf (4.13 เมกะไบต์)

กระบวนวิชาในหลักสูตร