หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

ชื่อหลักสูตร (ย่อ): วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

• คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
◦ หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า โดยต้องได้รับเกียรตินิยมในสาขานั้นๆ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
◦ หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์


• โครงสร้างหลักสูตร
◦ หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
จำนวนหน่วยกิตรวมสะสมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ก. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
900798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสถาบันและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
1) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม ดังนี้
- 900704 วศ.ชพ. 704 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Human Anatomy and Physiology for Biomedical Engineering)
- 900705 วศ.ชพ. 705 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์เบื้องต้น
(Introduction to Biomedical Engineering Laboratory)
2) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 900701 วศ.ชพ. 701 พื้นฐานวิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Engineering Fundamentals for Biomedical Engineering) โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
3) สำหรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ให้มีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ

◦ หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จำนวนหน่วยกิตรวมสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กระบวนวิชาบังคับปรับฐาน
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
900704 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4 หน่วยกิต
900705 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์เบื้องต้น 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
900701 พื้นฐานวิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6 หน่วยกิต
กระบวนวิชาบังคับทั่วไป
900702 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900801 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 หน่วยกิต
900703 สรีรวิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900791 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาเลือกใดก็ได้ ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเลือกได้จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้
900711 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900712 อัลกอริทึมทางพันธุกรรม 3 หน่วยกิต
900713 การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ 3 หน่วยกิต
900714 ความฉลาดเชิงคำนวณสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900715 การสร้างภาพทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900716 การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพทางชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900721 ชีวกลศาสตร์ของไหล 3 หน่วยกิต
900722 ชีวกลศาสตร์ของแข็ง 3 หน่วยกิต
900723 เครื่องมือทางชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900724 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก 3 หน่วยกิต
900725 กลศาสตร์ของกระดูก 3 หน่วยกิต
900726 วิธีการทางไฟไนท์อีลีเมนท์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900727 ชีวเชิงกลของระบบเส้นเลือดหัวใจ 3 หน่วยกิต
900731 กลศาสตร์ของหัวใจ 3 หน่วยกิต
900732 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมการปลูกสร้างเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900733 ชีววิทยาระดับเซลล์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900741 ชีววัสดุสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900742 เซนเซอร์ชีวภาพสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900743 นาโนเทคโนโลยีสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900744 วัสดุเลียนชีวภาพ 3 หน่วยกิต
900745 ระบบควบคุมการปลดปล่อยและนำส่งยา 3 หน่วยกิต
900789 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900792 หัวข้อเลือกสรรทางภาพทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
900793 หัวข้อเลือกสรรทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900794 หัวข้อเลือกสรรทางชีวกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900795 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวภาพระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 3 หน่วยกิต
900796 หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 3 หน่วยกิต
900889 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 3 หน่วยกิต
900891 หัวข้อเลือกสรรทางภาพทางการแพทย์ 1 3 หน่วยกิต
900892 หัวข้อเลือกสรรทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
900893 หัวข้อเลือกสรรทางชีวกลศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
900894 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมชีวภาพระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 1 3 หน่วยกิต
900895 หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ โดยที่ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาฯ โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาฯ ได้ และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในกระบวนวิชาเลือกของสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาฯ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข. ปริญญานิพนธ์
900799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

ไฟล์แนบ: Master ENG.pdf (2.76 เมกะไบต์)

กระบวนวิชาในหลักสูตร