เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำนาจหน้าที่ (Authority)
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คือ World Class Smart Health Technology Solutions ทั้งนี้สถาบันฯ มีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมชาญฉลาดเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติในระดับโลกได้

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ คือ
1. สร้าง smart health innovation ที่เป็นเลิศ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ค่านิยม (Values)
ค่านิยมของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คือ BMEI ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้
• B - Beaming: เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
• M - Motivating: สร้างแรงบันดาลใจในองค์กร
• E - Encouraging: กระตุ้นและส่งเสริมการทำงาน
• I - Innovative: คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

วัฒนธรรมองค์กร
ร่วมด้วย ช่วยกัน

The origin of BMEI started from the coordination among researchers from several faculties. In fact, there are a number of high-quality researchers in various fields in Chiang Mai University related to biomedical engineerings such as Faculty of Engineering, Medicine, Science, Associated Medical Sciences, Pharmacy, Agriculture, Agro-Industry, Dentistry, and Veterinary Medicine. Furthermore, these related researchers produce many research works which are widely recognized internationally. Therefore, the purpose of the establishment of BMEI is to produce university postgraduates who have knowledge in theoretical and practical aspects in the field of biomedical engineering and make use of the knowledge to help develop the country in this field and provide academic service to the community. Our sample tasks include being a consultant and medical devices developer for the community and spreading the knowledge to other communities, hospitals, or medical service centers, including producing research works in biomedical engineering to increase the effectiveness in research and develop the country sustainably.