สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University

การเรียนการสอน

Curriculum Satisfaction

 

 

การประเมินหลักสูตร จากบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาโท และปริญาเอก (Curriculum Assessment from Master and Ph.D. Graduate)

ข้อมูลพื้นฐาน

Basic Information

ผลการดำเนินงาน

Result

2561

(2018)

2562

(2019)

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

Number of graduate

2

3

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

Number of Assessor

2

1

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินเทียบกับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

% of Graduate who evaluate compare to the total of graduate

100

33.33

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

Total received score (from the total of 5)

4.91

5.00

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

Average score (from the total of 5)

4.91

5.00

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Satisfaction of stake holders)

ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผลการประเมินดังแสดงในรูป

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจของนักศึกษาในกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (ข้อมูลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560) (Satisfaction of student for class in each semester (information from 2017)

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (1/2017)

รหัสวิชา (Course id)

ชื่อวิชา (Course Name)

น.ศ. ทั้งหมด (Number of students

คะแนนประเมินเฉลี่ย (จาก100%) (Average score from 100%)

266701

ENGR FUND BME

2

91.43

266702

MATH FOR BME

6

94.29

266703

CELL & MOLECUL PHYSIO FOR

4

91.43

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (2/2017)

รหัสวิชา (Course id)

ชื่อวิชา (Course Name)

น.ศ. ทั้งหมด (Number of students

คะแนนประเมินเฉลี่ย (จาก100%) (Average score from 100%)

266715

MEDICAL IMAGING

5

94.29

266732

INTRO TO TISSUE ENG

5

94.29

266791

SEMINAR IN BME

5

98.86

266801

RESEARCH METH BME

5

96.57

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (1/2018)

รหัสวิชา (Course id)

ชื่อวิชา (Course Name)

น.ศ. ทั้งหมด (Number of students

คะแนนประเมินเฉลี่ย (จาก100%) (Average score from 100%)

266701

ENGR FUND BME

3

92.38

266702

MATH FOR BME

6

97.62

266796

SEL TOPIC IN BIO MAT

6

96.67

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (2/2018)

รหัสวิชา (Course id)

ชื่อวิชา (Course Name)

น.ศ. ทั้งหมด (Number of students

คะแนนประเมินเฉลี่ย (จาก100%) (Average score from 100%)

266703

CELL & MOLECUL PHYSIO FOR

6

90.86

266723

BME INSTR

7

90

266725

MECHANICS OF BONE

5

91.43

266791

SEMINAR IN BME

6

94.29

266801

RESEARCH METH BME

6

97.14

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (1/2019)

รหัสวิชา (Course id)

ชื่อวิชา (Course Name)

น.ศ. ทั้งหมด (Number of students

คะแนนประเมินเฉลี่ย (จาก100%) (Average score from 100%)

266701

ENGR FUND BME

2

100

266702

MATH FOR BME

3

100

266732

INTRO TO TISSUE ENG

4

95.71

266796

ADV TOPIC IN BIO MAT

8

96

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (2/2019)

รหัสวิชา (Course id)

ชื่อวิชา (Course Name)

น.ศ. ทั้งหมด (Number of students

คะแนนประเมินเฉลี่ย (จาก100%) (Average score from 100%)

266703

CELL & MOLECUL PHYSIO FOR BME

3

81.43

266721

FLUID BIOMECH

5

89.52

266723

BME INSTR

2

100

266791

SEMINAR IN BME

2

97.14

266801

RESEARCH METH BME

2

100