สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University

บริการวิชาการ

Community Service

 

สถาบันฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ และในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยที่ทุกโครงการได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรมสูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังแสดงในรูป

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรม

 

สถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการบริการซ่อมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ตลอดปีงบประมาณ โดยได้การประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการดังแสดงในรูป

สรุปประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ