บุคลากร

อ. ดร.ภาธินันท์ แพ่งนคร

Ph.D. Inorganic Chem, Oxford University