โครงการวิจัย

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุด (2017-2020)

14 กุมภาพันธ์ 2563

Recent Publications (2017-2020) Jaikang, P., Paengnakorn, P., Grudpan, K. Simple colorimetric ammonium assay employing well microplate with gas pervaporation and diffusion for natural indicator im…


A*STAR กับการอบรม Intensive Engineering Course โดย BMEI

14 มิถุนายน 2561

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการจัดการอบรมหลักสูตร Intensive Engineering Course: Medical Device Prototyping ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจาก Agency for Science , Techno…