สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่
 ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

อีเมล
 bmecmu@gmail.com

โทรศัพท์
 053-942-083-4

โทรสาร
 053-942-083 ต่อ 18

เฟสบุค
 Biomedical Engineering, Chiang Mai University